ZAVAROVANE RAČUNOVODSKE STORITVE PERNARČIČ
28 let izkušenj s financami gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov - 041/846-251

O računovodstvu Pernarčič

Naš računovodski servis v Mariboru deluje uspešno že od leta 1987.

Leta 2005 se je prenesla dejavnost iz Knjigovodstvo, davčno svetovanje, inštruktaža Milena Pernarčič s.p. na hčerko Tino Pernarčič Čufer, diplomirano ekonomistko smeri računovodstvo Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru.

Računovodske storitve opravljamo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

Naše prednosti:

 • visoka strokovnost kadra ob konkurenčnih cenah
 • sodobna računalniška oprema
 • prevzemamo vso odgovornost glede pravilnosti knjiženja
 • smo servis z dolgoletno tradicijo in veliko izkušnjami
 • se neprestano izobražujemo
 • vas zastopamo pred davčnimi in izvršilnimi organi
 • vodimo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva že več let, čeprav za mnoge samostojne podjetnike ni obvezno
 • mesečno ceno naših storitev določimo na začetku sodelovanja na podlagi danih podatkov z vaše strani in se med leto ne spreminja. Spremeni se le v primeru povečanja obsega dokumentacije za več kot 10% po preteku poslovnega leta. Pri nas ne poznamo nepričakovanih računov, ki bi vas spravljali v slabo voljo.
 • oseben pristop
 • imamo poslovne prostore s parkirnimi mesti na lahko dostopni lokaciji
 • želimo vas razbremeniti skrbi, ki so povezane s pravilnim vodenjem poslovnih knjig in davčno varnostjo poslovanja ob enem pa vam pomagamo optimirati davčne obveznosti

Za storitve, ki jih opravimo, prevzamemo tako materialno, kot tudi kazensko odgovornost. Poklicna in civilna odgovornost je zavarovana pri Zavarovalnici Maribor d.d.. 

 

Za vas opravljamo naslednje storitve

 • vodenje glavne knjige z računovodstvom stroškov in možnostjo vodenja stroškov po stroškovnih mestih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izpisi odprtih postavk terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 • obračun plač in nadomestila,
  obračun prispevkov za socialno varnost za s.p. ,
 • obračun avtorskih honorarjev,
 • obračun prejemkov po podjemnih pogodbah,
 • svetovanje glede optimiranja davčnih obveznosti,
 • obračun DDV,

 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun davka iz dejavnosti,
 • obračun dohodnine,
 • izdelava računovodskih izkazov za poslovne in statistične namene,
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja (mesečna, trimesečna ali polletna poslovna poročila),
 • vodenje blagovnega knjigovodstva in materialnega knjigovodstva
 • izdelava računov - fakturiranje,

 • obračun obresti za posojila,
 • obračun zamudnih obresti,
 • pomoč pri obračunu potnih stroškov,
 • pomoč pri letnih popisih,
 • poročanje za statistiko finančnih računov,
 • davčno svetovanje,

 • komuniciranje z davčnimi in upravnimi organi,
 • storitve elektronskega bančništva,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • razna poročanja za potrebe statistike,
 • pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • razne druge storitve potrebne podpori poslovanju podjetja.

 

 

1. mesec
imate opravljanje računovodskih storitev brezplačno

Da vam olajšamo vodenje podjetja in vam prihranimo sredstva, smo za vse nove stranke pripravili popust v obliki 1- mesečnega brezplačnega opravljanja računovodskih storitev.

Za prenos vaše dokumentacije od prejšnjega računovodskega servisa poskrbimo mi!